Open brief: inzake de uitspraak van het gerechtshof Den Haag rondom het sisverbod

HET SISVERBOD VAN RO/ERDAM VOLDOET AAN HET VERDRAG VAN ISTANBUL

Met grote verbazing hebben wij het bericht tot ons genomen waarin het gerechtshof in Den Haag bepaald heeB dat het sisverbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiDng. Dona Daria, centrum voor emancipaDe, parDcipaDe en sociale inclusie, zet zich dagelijks in om het geweld tegen vrouwen te stoppen. De uitspraak van het hof gaat volgens Dona Daria voorbij aan het verdrag dat Nederland met Istanbul gesloten heeB.

Het verdrag van Istanbul stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Nederland heeB belangrijke verantwoordelijkheden voor de aanpak van huiselijk geweld op regionaal en lokaal niveau belegd. Het verdrag van Istanbul reikt dus verder dan de naDonale overheid, ook gemeenten moeten hiermee aan de slag.

Hiervoor zijn een aantal weIen vastgelegd en heeB Nederland de plicht om zich aan deze weIen te houden.

De belangrijkste bepalingen en doelen zijn vastgelegd in ArDkel 1 Verdrag van Istanbul;

  1. Vrouwen beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voorkomen, vervolgen en uitbannen.

  2. Alle vormen van discriminaDe van vrouwen uitbannen en gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen.

  3. Een allesomvaIend kader opzeIen met beleid en maatregelen die slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld beschermen en ondersteunen.

  4. InternaDonale samenwerking bevorderen.

  5. Met ondersteuning en bijstand aan organisaDes en rechtshandhavende instanDes werken aan een integrale aanpak.

Met de hierboven beschreven bepalingen nodigt Dona Daria het gerechtshof uit om haar verantwoordelijkheid te nemen en invulling te geven aan een integrale aanpak om vrouwen te beschermen.

Het verdrag richt zich op alle vormen van gender-gerelateerd geweld die leiden (of waarschijnlijk zullen leiden) tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel, leed en/of economische schade voor vrouwen. Dit is met inbegrip van bedreiging van dit type geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of privésfeer gebeurt.

Dona Daria stelt dat RoIerdam met onder andere het sisverbod haar verantwoordelijkheid heeB genomen en niet in strijd is met de wetgeving.

Namens,
Patrica Ooms (directeur) Dona Daria RoIerdam