Meer ondersteuning voor eenoudergezinnen.

PERSBERICHT

Op 10 november verstuurde Dona Daria dit persbericht aan de kamerleden in Den Haag. Dit naar aanleiding van de motie die ingediend is door de SP en GroenLinks.

Geacht kamerlid,

Het doet ons goed te zien dat kamerleden Niels van den Berge, Nevin Öztürk en Jasper van Dijk een motie hebben in gediend op maandag 2 november waarin zij de regering verzoeken in gesprek te gaan met organisaties die sociale, psychologische en economische ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen en met voorstellen te komen om deze ondersteuning aan alleenstaande ouders te versterken (Kamerstuk 30420–348).

De groep eenoudergezinnen groeit en heeft beter beleid nodig

Aandacht en ondersteuning voor deze groeiende groep is nodig. We zien in de praktijk dat eenoudergezinnen geen homogene groep vormen. De financiële draagkracht en sociale achtergronden binnen deze groep verschillen vaak sterk. Dona Daria heeft binnen haar werkzaamheden veelal te maken met alleenstaande ouders (95% vrouw) die in kwetsbare omstandigheden leven. Ze hebben te maken met sociale uitsluiting als gevolg van armoede. Wij zien in onze dagelijkse praktijk, dat zij geraakt worden door overheidsbeleid met als gevolg dat zij sociaal-economisch benadeeld worden.

Als centrum voor emancipatie, participatie en sociale inclusie vinden wij het belangrijk dat ook deze groep alleenstaande ouders met hun kinderen in redelijke omstandigheden kunnen leven. Wij ondersteunen hen bij het vinden van passend werk als ook door het geven van empowerment workshops op gebied van zelfbeschikking, intercultureel opvoeden, gezonde leefstijl en discriminatie. Maar dit is in onze ogen niet genoeg. Eenoudergezinnen zijn binnen onze samenleving een steeds meer belangrijke groep geworden en we vinden dat het beleid aan deze nieuwe realiteit aangepast moet worden. We pleiten voor een beleid dat recht doet aan de omstandigheden waarin zij verkeren.

Belangrijke aandachtspunten en oplossingen

  • Een goed kinderopvangstelsel zodat alleenstaande ouders in staat worden gesteld de opvoeding te kunnen combineren met opleiding en/of werk
  • Beleid dat als uitgangspunt heeft dat alleenstaande ouders niet als minder of slechter worden beschouwd maar volwaardig worden gezien binnen onze inclusieve samenleving (bijv. het tegen gaan van discriminatie van alleenstaande moeders op de werkplek en het tegen gaan van patriarchale gedachten en structuren binnen gemeenschappen)
  • Extra beleid voor alleenstaande ouders die te maken hebben gehad met partnergeweld in de vorm van ondersteuning ouderrol en re-integratie in de samenleving
  • Implementeren van voorzieningen die bijdragen aan het voorop stellen van de behoefte en belangen van het kind en die ervoor zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Een betere positie

We zijn van mening dat gericht beleid alleenstaande ouders in staat stelt hun positie te verbeteren en rekenen dan ook op uw steun voor deze motie.

EINDE PERSBERICHT 


 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Amanda Wams, 06 52 435 446 of a.wams@donadaria.nl
Dit bericht is met zorg samengesteld, mochten er fouten inzitten (tekstueel / spelling) dan mag er gecorrigeerd worden maar niet op inhoud.

Alvast hartelijk voor de overweging om het persbericht via uw nieuwskanalen te plaatsen.