Bestuurswisselingen bij Stichting Dona Daria 

Na een langjarige inzet voor Dona Daria nemen per november 2021 de zittende bestuursleden Asha Gaalman (voorzitter), Marjolijn Driessen (secretaris) en Fred Wichard (penningmeester) afscheid van Dona Daria. Asha Gaalman en Marjolein Driessen hebben hun termijn volbracht en Fred Wichard is verhuisd naar een andere regio.  

Om de ambities van Dona Daria kracht bij te zetten, is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe portefeuillehouders, namelijk Kwaliteit & Innovatie en Inclusie.  

Per 1 november bestaat het bestuur van Dona Daria uit: Pauline Kwik (voorzitter), Debbie van der Woerd-Pope (penningmeester), Nathalie van Wingerden (Innovatie en Kwaliteit) en Kifah Shoker (Inclusie). We zijn nog op zoek naar een secretaris voor ons bestuur. 

Pauline Kwik is werkzaam als bestuurssecretaris. Debbie van der Woerd-Pope is werkzaam als projectleider innovatie en energietransitie. Nathalie van Wingerden is werkzaam als coach en content creator. Kifah Shoker is werkzaam als adviseur en onderzoeker sociale vraagstukken. 

De aftredende bestuursleden hebben in de afgelopen periode aandacht besteed aan de selectieprocedure en samen met de inkomende bestuursleden gewerkt aan een voortvarende en naadloze overdracht van de werkzaamheden.
Met de vernieuwing van het bestuur is de continuïteit en de slagvaardigheid van een bestuur dat past bij de ambities van Dona Daria gewaarborgd.  

Asha Gaalman: “Het is mooi om te zien dat de nieuwe bestuursleden volop geëngageerd zijn om hun rol op te pakken en de ambities van Dona Daria samen met de directie en professionals van de organisatie naar een volgende fase te brengen. De uitbreiding met twee portefeuilles vergroot de slagvaardigheid van bestuur en organisatie en is een belangrijke stap voorwaarts bij het realiseren van de doelstellingen van Dona Daria. Ik wens het nieuwe bestuur en Dona Daria veel succes bij het realiseren van de missie van Dona Daria.” 

Pauline Kwik: “Samen met mijn nieuwe collega’s in het bestuur zijn we inmiddels begonnen met een grondige oriëntatie en overdracht van de werkzaamheden. Wij zien met plezier uit naar een inspirerende en vruchtbare samenwerking met alle personen en instanties die deel uit maken van het speelveld van Dona Daria om de beoogde ambitieuze doelen te realiseren.” 

Over Dona Daria: 
De missie van Dona Daria is het realiseren van een inclusieve samenleving, waarin iedereen op gelijkwaardige wijze deelneemt aan de maatschappij. De ambitie is het realiseren van dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen. Thema’s zoals zelfbeschikking, gezondheid, economische zelfstandigheid en gelijke kansen staan daarin centraal.

Dona Daria wil het emancipatieproces van mensen in beweging houden door de juiste partijen aan te spreken en aan elkaar te koppelen waardoor we komen tot nieuwe levensvaardigheden die passen bij de 21e eeuw. We werken samen aan het verbeteren van de toekomst. Dona Daria heeft netwerken in de haarvaten van de samenleving en verbindt juist daar waar het onmogelijk lijkt.